fv actio

Statut Fundacji

STATUT
Fundacja ACTIO

1. Fundacja „ACTIO”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Aleksandrę Piechowiak, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Krygier w kancelarii notarialnej w Pile w dniu 22.06.2022

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
5. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi indentyfikacyjnymi Fundacji.
2. Nazwa i znak Fundacji podlegają ochronie prawnej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celami Fundacji są:
1. Pomoc społeczna na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych,
2. Świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej,
3. Propagowanie deinstytucjonalizacji usług społecznych,
4. Świadczenie usług wsparcia rodziny i ochrony macierzyństwa,
5. Profilaktyka umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, rozdzielania rodzin,
6. Włączenie społeczne młodzieży opuszczających pieczę zastępczą,

7. Wspieranie inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej,
8. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej,
9. Wzmacnianie kompetencji kadr podmiotów ekonomii społecznej,
10. Popularyzacja idei przedsiębiorczości społecznej,
11. Promowanie spółdzielczości jako narzędzia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
12. Aktywizacja zawodowa i społeczna cudzoziemców, w tym uchodźców,
13. Integracja cudzoziemców z lokalną społecznością,
14. Prowadzenie edukacji ekologicznej,
15. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju

§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) aktywizację zawodową osób bez pracy, zmniejszającą negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych;
b) inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń bezrobotnych;
c) szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą;
d) inicjowanie działań samopomocowych w środowisku bezrobotnych i ludzi biednych;
e) przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia;
f) promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego;
g) prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego i doradztwa zawodowego;
h) aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego;
i) realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób niepełnosprawnych;
j) prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej takich jak: seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość;
k) konsultacje i praktyczne porady z zakresu przedsiębiorczości dla osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości;
l) udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby;
m) kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości;
n) współpracę i wzajemną pomoc członków Fundacji;
o) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji i jej celami;
p) korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym;
q) udzielanie pomocy socjalnej uchodźcom i cudzoziemcom;
r) udzielanie pomocy prawnej uchodźcom i cudzoziemcom;
s) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uchodźców i cudzoziemców poprzez organizację lub dofinansowanie szkoleń.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Część funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych) może być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 9
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. grantów, dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych, imprez okolicznościowych, aukcji i loterii,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. innych dochodów.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10
Fundacja może prowadzić, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów.

§ 11
W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
2. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
4. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
5. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
6. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
7. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z),
8. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
9. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
10. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
11. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
12. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
13. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
14. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
16. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
17. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
18. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
19. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
20. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
21. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
22. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
23. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
24. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12.Z),
25. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
26. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
27. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
28. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
31. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
32. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
33. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
34. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
35. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
36. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
37. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
38. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
39. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
40. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
41. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
42. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
43. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
44. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
45. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
46. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
47. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
48. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
49. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
50. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
51. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
52. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
53. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
54. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
55. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
56. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z),
57. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
58. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
59. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
60. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),
61. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
62. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
63. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Działalnością gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, kieruje Fundator Fundacji.
3. Wydzielonymi zakładami kierują kierownicy powoływani przez Zarząd.

§ 13
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 14
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział V. Władze Fundacji

§ 15
Władzami Fundacji są:
a. Fundator
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Fundator

§ 16
1. Fundator:
a) nadaje statut Fundacji i do czasu powołania Rady dokonuje w nim niezbędnych zmian
b) powołuje pierwszy Zarząd Fundacji na dwuletnią kadencję
c) powołuje pierwszą Radę Fundacji
d) przyjmuje sprawozdania Rady Fundacji
e) udziela absolutorium Radzie Fundacji
2. W przypadku śmierci Fundatora, w jego miejsce wstępuje jego najstarszy spadkobierca lub inna osoba wskazana w testamencie. Osoba wstępująca w miejsce Fundatora nabywa uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora

Zarząd Fundacji

§ 17
1. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator – kolejny skład Zarządu jest wybierany i powoływany przed Radę
2. Zarząd powoływany przez Rade na 5-letnią kadencję, składa się z 1 członka – Prezesa
3. Zarządem Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Jest on Kierownikiem zakładu w rozumieniu prawa pracy.
4. Fundator może pełnić funkcję w Zarządzie
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Zarządu mogą za swą pracę pobierać wynagrodzenie. Do ustalenia warunków umowy i jej zawierania z członkami Zarządu upoważniona jest Rada.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Radę Fundacji.
8. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd może ustawić pełnomocników do kierowania oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli oraz do kierowania jednostkami, a także pełnomocników do prowadzenia pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie, do składania woli.
4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Rada Fundacji

§ 20
1. Rada jest organem kontrolno-nadzorczym, opiniującym i inicjatywnym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka.
6. Członkowie Rady:
a. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe
b. mogą uzyskiwać z tytułu pełnienia funkcji i pracy w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów i wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 21
Do zadań Rady Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 22
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 23
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 24
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Statutu nie może w istotny sposób naruszać celów realizowanych przez Fundację.

§ 25
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego ds. rodziny, pracy i polityki społecznej, który sprawował nadzór nad Fundacją.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Fundatora likwidator, któremu w trakcie likwidacji przysługują wszelkie prawa i obowiązki Zarządu.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mają przepisy zawarte w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa.