fv actio

AKTYWNI I KOMPETENTNI

PROJEKT

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A w partnerstwie z Fundacją ACTIO ul. Tomasza Zana 14, 20-601 Lublin zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni i kompetentni” nr FEWM.06.05-IZ.00-0090/23, realizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, w wybranych powiatach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, Oś priorytetowa 06.00 – Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 06.05 – Edukacja przez całe życie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#funduszeUE

#funduszeeuropejskiedlawamiiimazur

#funduszeeuropejskie

Całkowita wartość Projektu: 877 301,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 745 706,48 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 do 30.04.2025 r.

Ilość miejsc ograniczona do 108 osób


Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


CEL

Głównym celem projektu pod nazwą „Aktywni i kompetentni” nr FEWM.06.05-IZ.00-0090/23 jest nabycie umiejętności podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie przez minimum 87 [51Kobiet/36Mężczyzn] ze 108 [64Kobiet/44Mężczyzn] osób powyżej 25 roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3 poziom Polskich Ram Klasyfikacji, chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim, w jednym z powiatów: miasto Elbląg, elbląski, lidzbarski, bartoszycki, braniewski, olsztyński, miasto Olsztyn, ostródzki, iławski, w tym na terenach Obszarów Strategicznej Interwencji, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Minimum 50% Uczestników/czek Projektu to jest 54 [32Kobiety/22Mężczyzn] osoby będą stanowiły osoby 50+/z niepełnosprawnościami [ON]/z powiatów pogranicza: braniewski lub bartoszycki, poprzez realizację dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu trzystopniowej ścieżki wsparcia – ocena umiejętności, wsparcie edukacyjne, walidacja w okresie od 01.01.2024 do 30.04.2025.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 87 Uczestników/Uczestniczek projektu
  • uzyskanie zielonych kwalifikacji przez minimum 76 Uczestników/Uczestniczek projektu
  • uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez minimum 76 Uczestników/Uczestniczek projektu

DLA KOGO

Grupa docelowa projektu to 108 [64Kobiety/44Mężczyzn] osób powyżej 25 roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych (poziom nie wyższy niż 3 poziom Polskich Ram Klasyfikacji), chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/ pracujących/ zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo warmińsko-mazurskie, w jednym z powiatów: powiatów: miasto Elbląg, elbląski, lidzbarski, bartoszycki, braniewski, olsztyński, miasto Olsztyn, ostródzki, iławski, w tym na terenach Obszarów Strategicznej Interwencji, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, z czego minimum 50% Uczestników/czek Projektu to jest 54 [32Kobiet/22Mężczyzn] osoby będą stanowiły osoby 50+/z niepełnosprawnościami [ON]/z powiatów pogranicza: braniewski lub bartoszycki.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • Diagnoza kompetencji Uczestnika Projektu,
  • Zajęcia dla osób dorosłych: szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  • Walidacja kompetencji cyfrowych,
  • Zajęcia dla osób dorosłych: warsztaty w zakresie rozwinięcia umiejętności podstawowych w ramach tematów dot. postaw proekologicznych oraz warsztaty kompetencji społecznych,
  • Walidacja umiejętności podstawowych w ramach tematów dot. postaw proekologicznych oraz kompetencji społecznych,
  • Wsparcie postępów osób uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności (doradztwo).

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Aktywni i kompetentni” nr FEWM.06.05-IZ.00-0090/23.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu ul. Rawska 19, 82-300 Elbląg. Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 883 289 000 oraz adresami e-mail: k.rzeszut@romaniszyn.com.plm.galster@romaniszyn.com.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Biuro-Projektu-dostępność-Aktywni i kompetentni

ANKIETA SAMOOCENY

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE UP 1

OŚWIADCZENIE UP 2

Polskie Ramy Kwalifikacji dla UP

REGULAMIN REKRUTACJI

Spotkanie inf promocyjne

ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY