fv actio

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH/SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ: Fundacja „ACTIO”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację „ACTIO” (zwaną w dalszej części Organizatorem).
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie https://actiofundacja.pl/
 3. Koszty podróży uczestnika/uczestniczki szkolenia/kursu pokrywa uczestnik/uczestniczka szkolenia, bądź jednostka zgłaszająca.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 1. Uczestniczką/uczestnikiem szkolenia/kursu jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://actiofundacja.pl/ lub poprzez przesłanie (dostarczenie osobiste) karty zgłoszenia na szkolenie, bądź bezpośredniego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zleceniobiorcę.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza zgłoszenia bądź Karty zgłoszenia na szkolenie.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów szkoleniowych oraz niniejszego regulaminu.
 4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia, max. do trzech dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e– mailem na adres kontakt@actiofundacja.pl, bądź osobiście.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu pisma do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia pisma do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest pokryć 20% wartości szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia.

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie, które odbywać się będzie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, zaświadczenia/certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia/kursu.
 3. Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu (pre-testu i post-testu) sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
 4. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i materiałów piśmienniczych, zaświadczeń/certyfikatów.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy/Kartę zgłoszenia na szkolenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja „ACTIO”, informuje, że jest administratorem danych uczestników szkolenia/kursu. Przedmiotowe dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizowanym szkoleniem/kursem.
 3. Fundacja „ACTIO” zapewnia standard ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco dostępne w siedzibie Fundacji „ACTIO”, a także na stronie internetowej https://actiofundacja.pl/
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku powstania sporów związanych z uczestnictwem w szkoleniach/kursach organizowanych przez Fundację „ACTIO”, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.