fv actio

„Aktywni na nowo”

Fundacja „ACTIO” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na nowo” nr FEPM.05.11-IZ.00-0121/23 realizowanym na terenie województwa pomorskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Program: FEPM.00.00, Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.11

CEL PROJEKTU:

 Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 72 [44kobiety/28mężczyzn] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo, w tym minimum 29 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w województwie pomorskim na obszarze gmin: Czarna Dąbrówka, Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Miastko, Rzeczenica, Trzebielino i Tuchomie.

REZULTATY PROJEKTU:

  1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 21 Uczestników/czek Projektu.
  2. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 27 Uczestników/czek Projektu.
  3. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 65 Uczestników/czek Projektu.
  4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 65 Uczestników/czek Projektu.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1. Indywidualna diagnoza potrzeb i opracowanie IŚR.

Zadanie 2. Coaching motywacyjny

Zadanie 3. Warsztaty kompetencji społecznych.

Zadanie 4. Warsztaty kompetencji zawodowych.

Zadanie 5. Szkolenia zawodowe.

Zadanie 6. Pośrednictwo pracy.

Zadanie 7. Staże zawodowe.

Zapewniamy między innymi:  profesjonalną kadrę trenerską oraz wyposażone sale szkoleniowe w projektor multimedialny, komputery, tablice flipchart lub tablice suchościeralne oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE

72 osoby (44kobiet/28mężczyzn):

  • bierne zawodowo (z przyczyn niepełnosprawności, choroby, pełnienia ról opiekuńczych) [44 osoby, 27kobiet/17męzczyzn] lub bezrobotne [28 osoby,17kobiet/11mężczyzn], w tym długotrwale bezrobotne [17osób,10K/7M];
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określ w art.7 tej ustawy/ osoby z niepełnosprawnością (minimum29)/ osoby korzystające z programu FE PŻ zgodnie z definicją wskazaną w Wykazie pojęć w Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 z 15 marca 2023r./ objęte ochroną czasową w Polsce w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
  • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze gmin Czarna Dąbrówka, Czarne, Człuchów (gmina wiejska), Debrzno, Koczała, Miastko, Rzeczenica, Trzebielino, Tuchomie;
  • należące do minimum jednej z poniższych grup:

-doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek kwalifikujących je do wsparcia określonego w regulaminie wyboru projektu lub spełniających więcej niż jedną przesłankę określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społ.,

-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10),

-korzystającymi z programu FE PŻ.

JAK MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do biura Projektu osobiście, listownie lub mailem – eubiuro2022@gmail.com

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są w biurze Projektu:

ADRES: ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

NUMER TELEFONU: +48 575-868-701

E-MAIL: eubiuro2022@gmail.com

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.05.2024r.- 31.03.2025r.

Całkowita projektu: 881 461,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 749 242,27 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ankieta-poziom motywacji i potrzeby (002) pdf

OŚWIADCZENIE RODO UP-05.06.2024 pdf

FORMULARZ REKRUTACYJNY Pomorze 5.11