fv actio

„Równy start na rynek pracy”

PROJEKT

S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn w partnerstwie z Fundacją „ ACTIO” zaprasza do udziału w projekcie pn. „Równy start na rynek pracy” nr. FELU.09.04-IP.02-0087/23 realizowanym na terenie województwa lubelskiego

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program: FELU.00.00, Priorytet: FELU.09.00, Działanie: FELU.09.04

Całkowita wartość Projektu: 1 031 878,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 877 096,72 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Zapewniamy między innymi profesjonalną kadrę trenerską, możliwość skorzystania z usług dostępowych (tłumacza Polskiego Języka Migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej, pętla indukcyjna), wyposażone sale szkoleniowe w projektor multimedialny, komputery, tablice flipchart lub tablice suchościeralne oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, badania lekarskie (staż), zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW od pierwszego do ostatniego dnia udziału w projekcie!

Budynek, w którym mieści się biuro projektu dostępny jest dla wszystkich użytkowników, bez dyskryminacji (pozbawiony barier architektonicznych).

#FunduszeUE

Cel

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 72 osób (minimum 85% kobiet, minimum 50% osób długotrwale bezrobotnych), pozostających bez zatrudnienia – bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie lubelskim, mających przerwę w zatrudnieniu ze względu na obowiązki opiekuńcze związane z urodzeniem
i wychowaniem dziecka (w szczególności posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową prowadzącą m.in. do uzyskania kwalifikacji/kompetencji przez minimum 80% Uczestników/czek Projektu (UP), poszukiwania pracy przez minimum 30%UP, podjęcia pracy przez minimum 45UP.

W ramach projektu oferujemy:

 • 1. Diagnozę potrzeb i opracowanie indywidualnych planów działania – 100% UP
 • Zadanie 2. Zapewnienie kosztów opieki nad dzieckiem – 10% UP
 • Zadanie 3. Coaching równowagi praca – rodzina, godzenie życia zawodowego i rodzinnego – 100% UP
 • Zadanie 4. Szkolenie zawodowe – 100% UP
 • Zadanie 5. Pośrednictwo pracy – 100% UP
 • Zadanie 6. Staże zawodowe – 40% UP

#FunduszeUE

Efekty

Pomiar dokonywany do 4 tygodni od zakończeniu udziału w projekcie:

 • Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy – minimum 33UP
 • Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn – minimum 65UP
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – minimum 7 UP
 • Liczba osób poszukujących pracy – minimum 22UP
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek – minimum 33UP
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje – minimum 58UP

#FunduszeUE

Dla Kogo?

Grupę docelową stanowią 72 osoby:

 • osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności kobiety
  (minimum 85% UP)
 • zamieszkujące na obszarze województwa lubelskiego
 • pozostające bez zatrudnienia: bezrobotne (minimum 50% UP stanowią osoby długotrwale bezrobotne) i bierne zawodowo
 • posiadające przerwę w zatrudnieniu ze względu na obowiązki opiekuńcze związane z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w szczególności posiadanie
  co najmniej 1 dziecka do 6 roku życia

 W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku 18-29 lat
 • osoby obcego pochodzenia,
 • osoby z krajów trzecich,
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby z wykształceniem do ISCED 2 (gimnazjalne)
 • osoby korzystające w Polsce z ochrony czasowej stwierdzający masowy
  napływ obywateli Ukrainy
 • osoby potrzebujące zapewnienia opieki nad dzieckiem na czas uczestnictwa
  w projekcie

#FunduszeUE 

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu  „Równy start na rynek pracy” nr FELU.09.04-IP.02-0087/23

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub z biura projektu znajdującego się przy ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin.

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Realizatora Projektu osobiście, bądź wysłać listownie lub e-mailem – S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn, ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin.

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pocztą i mają możliwość pisemnego odwołania w terminie 5 dni roboczych.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 575 777 362  oraz adresem e-mail: j.dura@romaniszyn.com.pl oraz biuro.projekty@romaniszyn.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona (72 osoby)

#FunduszeUE

Zapraszamy na oficjalnego Facebook-a FUNDACJI ”ACTIO”

https://www.facebook.com/people/Fundacja-ACTIO/61555557103363/

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY Równy start na rynek pracy popr

Aktualizacja regulaminu rekrutacji – Równy start na rynek pracy

Regulamin-rekrutacji-Rowny-start-na-rynek-pracy