fv actio

Senior-TECH

 

LISTY RANKINGOWE:

1. lista rankingowa nr 1

2. lista rankingowa nr 2

3. lista rankingowa nr 3

4. lista rankingowa nr 4

5. lista rankingowa nr 5

6. lista rankingowa nr 6

7. lista rankingowa nr 7

8. lista rankingowa nr 8

9. lista rankingowa nr 9

HARMONOGRAMY:

harmonogramu realizacji wsparcia nr 32

harmonogramu realizacji wsparcia nr 31

harmonogramu realizacji wsparcia nr 30 aktualizacja

harmonogramu realizacji wsparcia nr 30

harmonogramu realizacji wsparcia nr 29

harmonogramu realizacji wsparcia nr 28

harmonogramu realizacji wsparcia nr 27

harmonogramu realizacji wsparcia nr 26

harmonogramu realizacji wsparcia nr 23 aktualizacja

harmonogramu realizacji wsparcia nr 24

harmonogramu realizacji wsparcia nr 25

harmonogramu realizacji wsparcia nr 23

harmonogramu realizacji wsparcia nr 22

harmonogramu realizacji wsparcia nr 21

harmonogramu realizacji wsparcia nr 20

harmonogramu realizacji wsparcia nr 19

harmonogramu realizacji wsparcia nr 18

harmonogramu realizacji wsparcia nr 17

harmonogramu realizacji wsparcia nr 16

harmonogramu realizacji wsparcia nr 15

aktualizacja harmonogramu realizacji wsparcia nr 14

harmonogramu realizacji wsparcia nr 14

harmonogramu realizacji wsparcia nr 13

harmonogramu realizacji wsparcia nr 12

harmonogramu realizacji wsparcia nr 11

harmonogramu realizacji wsparcia nr 10

harmonogramu realizacji wsparcia nr 9

harmonogramu realizacji wsparcia nr 8

harmonogramu realizacji wsparcia nr 7

harmonogramu realizacji wsparcia nr 1

harmonogramu realizacji wsparcia nr 2

harmonogramu realizacji wsparcia nr 3

harmonogramu realizacji wsparcia nr 4

harmonogramu realizacji wsparcia nr 5

harmonogramu realizacji wsparcia nr 6

Fundacja „ACTIO” z siedzibą 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 14 w partnerstwie z PPHU „ADAM” MACIEJ ŁASECKI zaprasza do udziału w projekcie „Senior-TECH” nr FELU.10.06-IZ.00-0137/23, realizowanym na obszarze województwa lubelskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach działania FELU.10.06 Uczenie się osób dorosłych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555616093996

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555557103363

 

Całkowita wartość Projektu: 313 800,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 298 110,00 zł
Okres realizacji Projektu: od 2024-01-01 do 2024-06-30

Ilość miejsc ograniczona do 48 (29K/19M)

 

UDZIAŁ PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

CEL

Głównym celem projektu jest nabycie przez min.90% spośród 48OP[29K/19M;w tym min.5ON; w tym min.15UKR]o niskim poziomie kompetencji podstawowych – wykluczonych cyfrowo, w szczególności osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach, z obszaru Białej Podlaskiej, pow. bialskiego i powiatu włodawskiego, woj. lubelskiego, kompetencji cyfrowych pozwalających na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w codziennym życiu, poprzez udzielenie 3-stopn. ścieżki wsparcia w oparciu o Upskilling pathways, w okresie 01.01.2024-30.06.2024 r., ukierunkowanej na złagodzenie zjawiska wykluczenia cyfrowego.

EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty/produkty:

  • uzyskania kwalifikacji przez min. 48 osoby
  • uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez min. 48 osoby

DLA KOGO

Odbiorcami projektu będą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

  1. a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie WL o w rozumieniu przepisów KC-m. Biała Podlaska, powiat bialski i włodawski.
  2. b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez wzgl. na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
  3. c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

W szczególności preferowane będą: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby starsze (tj. osoby, które ukończyły 60 rok życia) i osoby dorosłe korzystające w Polsce z ochrony czasowej, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

1.Indywidualna diagnoza (ocena) posiadanych umiejętności (48UPx 2h/UP).

Diagnoza ma na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i służy dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego i obejmuje:

– Etap I–określenie czy kandydat spełnia warunki udziału w projekcie,

– Etap II–zbadanie umiejętności podstawowych(cyfrowych) i potrzeb,

– Etap III–opracowanie planu dalszych działań.

2.Dopasowana i elastyczna oferta uczenia się zgodna z wynikami audytu umiejętności)

Wsparcie oferowane w ramach zadania stanowi dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się, zgodną z wynikami audytu umiejętności. Wsparcie edukacyjne ma na celu rozwinięcie i podniesienie poziomu umiejętności/kompetencji cyfrowych oraz jest zgodne z wynikami diagnozy umiejętności. W ramach zadania przewiduje się wparcie edukacyjne (szkolenie) oraz doradcze (mentoring):

– Wsparcie edukacyjne obejmuje 11 spotkań grupowych „stacjonarnych” x 6h + 3 spotkania grupowe „terenowe” – łącznie 78h/grupę. Zakres merytoryczny obejmuje m.in. : komputer i urządzenia mobilne, bezpieczeństwo w sieci vi dezinformacja, przeglądarki i poczta elektroniczna, media społecznościowe i komunikatory, bankowość i zakupy online, e-usługi w publiczne, planowanie podróży, kultura w sieci. W ramach zajęć stacjonarnych zapewniony zostanie catering, materiały szkoleniowe oraz każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie.

– Wsparcie Mentora – spotkania indywidualne (48UP x 10h/UP) mające na celu wspieranie postępów os. uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności, wsparcie polegające na stałym kontakcie mentora z UP, monitorowanie postępów, bieżąca pomoc, stałe motywowanie i wspieranie rozwoju.

3.Walidacja nabytych umiejętności

Wsparcie będzie miało formę 1 spotkania grupowego tj. 3h/gr (48UP x 3h/UP). W ramach działania zostanie przeprowadzona walidacja, której celem jest sprawdzenie wiedzy oraz określone umiejętności jakie zostały osiągnięte przez Uczestnika.

 

AKTUALNOŚCI

Realizacja projektu „Senior-TECH” dobiegła końca. Projektem objęto 53 osoby, w tym:

– osoby starsze = 34

– kobiety = 43

– osoby objęte ochroną czasową = 21

– osoby niepełnosprawne = 6

W wyniku realizacji projektu i udziału w formach wsparcia, kwalifikacje oraz kwalifikacje cyfrowe zdobyło łącznie 50 osób.

Uczestnikom dziękujemy i gratulujemy.

Zapraszamy na FANPAGE – gdzie można obejrzeć prezentację podsumowującą realizację PROJEKTU — > https://www.facebook.com/61555616093996/videos/444197385121599


Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną Klauzulą informacyjną z dnia 05.06.2024 do projektu „Senior – TECH” nr FELU.10.06-IZ.00-0137/23.

3. Komunikat RODO – aktualizacja 05.06.2024


W dniu 21 lutego 2024 roku o godzinie 12:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w Zabłociu 107 (biblioteka).


W dniu 14 marca 2024 roku o godzinie 14:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w Białej Podlaska ul. Krótka 1.


Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Senior-TECH” nr FELU.10.06-IZ.00-0137/23. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Lublinie ul. Tomasza Zana 14. Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 142 888 oraz adresem e-mail: actiofundacja@gmail.com.

UWAGA – od dnia 01.02.2024 r. nastąpiła zmiana adresu biura projektu. Biuro projektu znajduje się przy ul. Turystycznej 36 w Lublinie. 

Biuro pozbawione barier architektonicznych. Dostępność: tłumacz języka migowego, asystent osoby niepełnosprawnej, pętla indukcyjna, tabliczki Braille’a, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami itp. Wejście do biura – przez wejście boczne od prawej strony od drzwi głównych. Biuro znajduje się na parterze – pokój nr 3. Dostępny parking przy budynku. Najbliższy przystanek autobusowy linii 57 znajduje się po drugiej stronie ulicy, przejście dla pieszych w odległości około 20 metrów.

 

 

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Polskie Ramy Kwalifikacji dla UP

2. SENIOR TECH – FORMULARZ REKRUTACYJNY

3. Komunikat RODO – aktualizacja 05.06.2024

3. SENIOR TECH – ANALIZA POTRZEB UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 1

5. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 2

6. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 3

7. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 4

8. SENIOR TECH – REGULAMIN REKRUTACJI

9. SENIOR TECH – ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY

10a. ULOTKA – język Ukraiński

10. ULOTKA – nr 1

11. Ulotka nr 2

12 .ULOTKA kontrast czarno-biały

13. ULOTKA kontrast czarno-żółty

14. SENIOR TECH – FORMULARZ REKRUTACYJNY – WERSJA CZARNO-BIAŁA

15. SENIOR TECH – ANALIZA POTRZEB UDZIAŁU W PROJEKCIE – WERSJA CZARNO-BIAŁA

16. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 1 – WERSJA CZARNO-BIAŁA

17. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 2 – WERSJA CZARNO – BIAŁA

18. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 3 -WERSJA CZARNO-BIAŁA

19. SENIOR TECH – OŚWIADCZENIE UP nr 4 – WERSJA CZARNO-BIAŁA

20. SENIOR TECH – REGULAMIN REKRUTACJI WERSJA CZARNO-BIAŁA

21. SENIOR TECH – ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY -WERSJA CZERNO-BIAŁA

22.SENIOR TECH – REGULAMIN REKRUTACJI – aktualizacja 01.02.2024

23. SENIOR TECH – REGULAMIN REKRUTACJI WERSJA CZARNO-BIAŁA – aktualizacja 01.02.2024

24. Biuro Projektu