fv actio

BHP

INFORMACJE OGÓLNE

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP i ppoż. Przekazanie wiedzy niezbędnej do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy, w tym zagrożeń płynących z otoczenia.

Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowane jest:

  • dla osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla służb BHP

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń. Zaświadczenie wydawane są na podstawie §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860).

Program Szkolenia

BHP
1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
12. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Prowadzący: Magister pielęgniarstwa, technik BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, menadżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykładowca przedmiotów prawnej ochrony pracy, specjalistka bhp, specjalistka oceny ryzyka zawodowego. Od ponad 14 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych oraz specjalistów bhp i społecznych inspektorów pracy. Trenerka na szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursach pedagogicznych i opiekunki osób starszych i zależnych.