fv actio

ARCHIWISTA I I II STOPNIA

INFORMACJE OGÓLNE

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty zakładowego, lub referenta kancelaryjnego, program realizowany jest głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzone w archiwach państwowych i wybranych archiwach zakładowych.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Program Szkolenia

Archiwista I stopnia
1. Zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt w zakresie przyjmowania dokumentacji aktowej z komórek organizacyjnych
2. Prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwizowanej tj. spisów:
3. zdawczo-odbiorczych,
4. dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
5. dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego,
6. kart udostępnień dokumentacji
7. Zasady i sposób porządkowania zalegającej, nie uporządkowanej dokumentacji aktowej w archiwum zakładowym lub składnicy akt w rozbiciu na zespoły archiwalne (segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnic akt), BE i B , opisywanie teczek, znakowanie dokumentacji).
8. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej- sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
9. powołanie komisji ds. brakowania,
10. przygotowanie stosownej dokumentacji do właściwego miejscowo Archiwum w celu uzyskania zezwolenia na brakowanie,
11. procedury postępowania w ewidencji archiwalnej po wydaniu zezwolenia na brakowanie,
12. postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej( podstawa prawna).


Archiwista II stopnia

1.Organizacja pracy kancelaryjnej

 • informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
 • organizacja pracy kancelaryjnej- charakterystyka systemów kancelaryjnych
 • podstawy prawne funkcjonowania kancelarii- instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
 • zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych- kształtowanie narastającego
 • zasobu archiwalnego
 • specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji
 • administracja rządowa:
  • administracja  samorządowa
  • urzędy stanu cywilnego
  • sądy i prokuratura
  • banki
  • biura projektowe
  • szkoły
  • przedsiębiorstwa
  • partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia
  • miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki
  • przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  • dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych

2. Zasady ogólne klasyfikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną

 • ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji
 • przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
 • podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
 • rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych

3. Wewnętrzne porządkowanie materiałów archiwalnych:

 • dokumentacja współczesna, jej rodzaje i podział
 • dokumentacja aktowa i zasady jej opracowania
 • dokumentacja techniczna i zasady jej opracowania
 • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i zasady jej opracowania
 • dokumentacja fotograficzna i zasady jej opracowania
 • dokumentacja filmowa i zasady jej opracowania
 • dokumentacja elektroniczna

4. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym

 • podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym
 • rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym
 • etapy porządkowania dokumentacji
 • wydzielanie materiałów  kategorii B
 • segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii Bsegregacja i systematyzacja akt kategorii A
  • znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej

5. Archiwum zakładowe – składnica akt

 • cele, zadania i personel archiwum zakładowego
 • lokal i wyposażenie archiwum zakładowego
 • zasady przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego
 • gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym

6. Dokumentacja archiwum zakładowego- inwentaryzacja dokumentacji

 • spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji
 • wykazy spisów zdawczo-odbiorczych
 • karty udostępniania dokumentacji
 • protokóły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji
 • dokumentacja związana z brakowaniem dokumentacji
 • protokóły brakowania
 • zezwolenia archiwum państwowego na brakowanie
 • spisy teczek  założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych
 • inwentarz kartkowy
 • inne pomoce inwentaryzacyjne

7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

 • przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
 • metody brakowania dokumentacji
 • brakowanie w zasobie uporządkowanym
 • brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
 • zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
 • komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
 • sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji
 • ekspertyzy archiwalne
 • likwidacja dokumentacji

8. Profilaktyka oraz konserwacja dokumentacji

 • wpływ temperatury i wilgoci na dokumentację- pomiar temperatury i wilgotności
 • zabezpieczenie materiałów przed mechanicznym zniszczeniem
 • konserwacja akt
 • zalanie i zmoczenie dokumentacji

9. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego

 • przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
 • sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego
 • organizacja przekazywania
 • stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
 • dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
 • opracowanie notatki wstępnej

10. Informatyka w archiwum zakładowym

 • ewidencja dokumentacji
 • wyszukiwanie dokumentacji
 • udostępnianie dokumentacji
 • wydzielanie dokumentacji

11. Prawna ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

 • cel ochrony prawnej
 • omówienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony dokumentacji
 • przepisy odnoszące się do udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 • przepisy dotyczące wypożyczania dokumentacji poza lokal archiwum zakładowego

Prowadzący: ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją oraz kursy archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i funkcjonowania archiwów wyodrębnionych.